Cristina Cojocaru


Cristina Cojocaru (n. 1988) este cercetãtor științific în cadrul sectorului Arte vizuale ºi arhitecturã – perioada medievalãˮ. A absolvit studiile de licenþã ale Facultãþii de Istoria ºi Teoria Artei la Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti în anul 2011, cu lucrarea Tradiþie ºi inovaþie în decoraþia muralã a bisericilor de secol al XVIII-lea din Bucureºti (coord. prof. dr. Corina Popa). În anul 2013 a obþinut diploma de master în cadrul aceleiaºi instituþii, susþinând disertaþia cu tema Pictura muralã postbrâncoveneascã din zona Bucureºti-Ilfov între medieval ºi modern (coord. prof. dr. Corina Popa). În septembrie 2020 a primit titlul de doctor în arte vizuale, cu distincția Summa cum laude, pentru teza „Tradiție și modernitate în pictura religioasã ortodoxã din spațiul românesc, de la epoca brâncoveneascã la perioada contemporanã” (UNARTE, coord.: prof. dr. Ruxandra Demetrescu ºi prof. dr. Corina Popa).

CONTACT: e-mail: cristina_regina_r@yahoo.com; facebook: www.facebook.com/cristina.cojocaru.100

ACTIVITATE DE CERCETARE

1. Lucrare de plan:

- Istoricul Secþiei de Artã ºi Arhitecturã Medievalã din cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” (2015-2016);

2. Proiecte individuale:

- Istoria secþiei de Istoria ºi Teoria Artei din Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” / Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, în cadrul volumului Învãþãmântul artistic bucureºtean ºi arta româneascã dupã 1950, coord. prof. dr. Adrian Guþã (2015-2016);

- Asistent de cercetare în cadrul proiectului Contemporary Visual Art Conservation Platform derulat de Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronicã, Faber Studio ºi Anaid Art (2012-2014).

ACTIVITATE DIDACTICÃ

Din noiembrie 2015 este cadru didactic asociat la departamentul Conservare ºi Restaurare al Universitãþii Naþionale de Arte din Bucureºti, unde susþine cursurile Iconografia comparatã a artei medievale ºi Noþiuni de teologie dogmaticã.

Între 2013 și 2015 a activat ca profesor de istoria artei la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureºti.


VOLUME ÎN COLABORARE

Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrãu, Sultana-Ruxandra Polizu, Monahia Atanasia Vãetiºi, Iconostase din București. Secolele XVII-XIX, Ed. Cuvântul Vieþii, Bucureºti, 2017, ISBN 978-973-7866-61-5

Elisabeta Negrãu și Cristina Cojocaru, Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu zugravul: tradiție și modernitate în arta brâncoveneascã, Ed. Cuvântul Vieþii, Bucureºti, 2017, ISBN 978-973-7866-56-1
STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

Iconografia pronaosului în bisericile de secol al XVIII-lea din zona Bucureºti-Ilfov, în Spicilegium, volum omagial dedicat doamnei prof. univ. dr. Corina Popa, Editura UNArte, Bucureºti, 2015, pp.133-150 

Reconstituirea programului iconografic al frescelor din mãnãstirea Vãcãreºti, în volumul Un sfert de veac de la martiriul unui monument bucureºtean: mãnãstirea Vãcãreºti, coord. Anca Beatrice Todireanu, Editura Monitorul Oficial, Bucureºti, 2013, pp. 255-313

ARTICOLE

Activitatea ctitoriceascã ºi evergheticã a doamnelor din familia lui Constantin Brâncoveanu, în Caietele de la Putna, nr. 8, VIII-2015, pp. 66-72

COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE

Iconostasul – istorie ºi semnificaþie, prezentare în cadrul Simpozionului naþional de artã liturgicã Iconari în Otopeni, ediþia a III-a, Centrul cultural Ion Manuˮ, Otopeni, 24 octombrie 2015

Între anabasis ºi catabasis. Literatura ºi iconografia apocalipticã din Þara Româneascã în secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea, Colocviul internaþional Cãlãtori ºi cãlãtorii. A privi, a descoperi, Universitatea Bucureºti, Departamentul de ªtiinþe ale Comunicãrii, Biblioteca Centralã Universitarã Carol I, Bucureºti, 23-24 octombrie 2015

Interferențe ale memoriei. Etica restaurãrii straturilor suprapuse de picturã muralã, Colocviul Etica memoriei, Putna, 20-23 august 2015

Autoritate ºi libertate în sfera imaginii religioase. Cazul Sfântul Gheorghe, Colocviul (În)semnele autoritãþii. Între retorica crizei ºi imperativul consolidãrii, Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, 19 iunie 2015

Observaþii stilistice ºi iconografice despre pictura zugravului Gheorghe din Bucureºti în biserica Sfinþii Arhangheli din Arbanasi, Bulgaria, Sesiunea anualã a secþiei de artã medievalã, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, ediþia a XI-a, Bucureºti, 11-12 decembrie 2014

An Analogy of Painting as a Palimpsest. The Restoration Work by Ion Grigorescu on Overlaid Religious Murals, Conferinþa Internaþionalã AGE: Aspects of Contemporary Art Aging, Bucureºti, 26-28 noiembrie 2014

The Annular Inscriptions in the Domes of the 18th Century Churches from the Bucharest Area and their Liturgical Sources, Colocviul Internaþional Artã ºi Liturghie, Universitatea de Arte G. Enescu”, Centrul de Cercetare a Artei Medievale Vasile Drãguþ”, Iaºi, 6-7 noiembrie 2014

Pictura lui Nicolae Tonitza la Biserica Sfântul Gheorghe din Constanþa – o afacere încurcatã în lumina unei corespondenþe inedite, Sesiunea anualã de comunicãri a Facultãþii de Istoria ºi Teoria Artei, ediþia a V-a, 17-18 octombrie 2014

Activitatea ctitoriceascã ºi evergheticã a doamnelor din familia lui Constantin Brâncoveanu, Colocviul Jertfã ºi Creaþie, Putna, 18-21 septembrie 2014

Moºtenirea stilisticã a artei brâncoveneºti. Naºterea unui stil naþional românesc, conferinþã susþinutã împreunã cu Ioana Beldiman ºi Vlad Bedros în cadrul Serilor brâncoveneºti de la Biserica Mavrogheni, 29 aprilie 2014

Pictura ca palimpsest. Probleme etice ºi estetice în restaurarea ºi integrarea straturilor suprapuse din decoraþia muralã eclezialã, Masa rotundã Dimensiunea eticã în practicile artistice contemporane, Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti, 17 decembrie 2013

Reprezentarea Sfintei Trimi neotestamentare în catoliconul Mãnãstirii Vãcãreºti. Surse ºi ecouri, Sesiunea anualã a secþiei de artã medievalã, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, ediþia a X-a, Bucureºti, 11-12 decembrie 2013

Reconstituirea programului iconografic al frescelor din Mãnãstirea Vãcãreºti, conferinþã în cadrul proiectului Un sfert de veac de la martiriul unui monument bucureºtean: mãnãstirea Vãcãreºti, NAgaleria, Bucureºti, 15 octombrie 2013

Cine sunt zugravii frescelor de la Biserica Fundenii Doamnei?”, Sesiunea anualã a Facultãþii de Istoria ºi Teoria Artei, ediþia a IV-a, Universitatea Naþionalã de Arte, Bucureºti, 6-7 iunie 2013

Aspecte metodologice ºi probleme politico-ideologice în cercetarea bisericilor de secol al XVIII-lea din Bucureºti ºi a picturilor lor murale”, Sesiunea de comunicãri a studenþilor Facultãþii de Istoria ºi Teoria Artei: ITA MIX, Universitatea Naþionalã de Arte, Bucureºti, 11 mai 2013

Un zugrav puþin cunoscut din veacul al XVIII-lea – Popa Dima din Braºov ºi picturile sale bucureºtene, Sesiunea anualã a secþiei de artã medievalã, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, ediþia a IX-a, Bucureºti, 12-13 decembrie 2012

„Mutã sã fie gura pãgânilorˮ – teme de antipropagandã în iconografia postbrâncoveneascã, Sesiunea anualã a Facultãþii de Istoria ºi Teoria Artei, ediþia a III-a, Universitatea Naþionalã de Arte, Bucureºti, 1-2 iunie 2012

Ciclul Apocalipsei în iconografia picturii de secol al XVIII-lea din Bucureºti, Sesiunea anualã a Facultãþii de Istoria ºi Teoria Artei, ediþia a II-a: Imagine-Document. Exegezã-Restaurare, Universitatea Naþionalã de Arte, Bucureºti, 7 mai 2011

ACTIVITATE CURATORIALÃ

Asistent curator, alãturi de prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, al expoziþiilor George Löwendal - Întâlnirile mele cu þãranii, Muzeul Þãranului Român, Sala Tancred Bãnãþeanu, Bucureºti, 26 noiembrie - 8 ianuarie 2014 ºi Muzeul Naþional Brukenthal, Casa Albastrã, Sibiu, 16 iunie - 31 iulie 2015.

CATALOAGE EXPOZIȚII

Documentarist, autoare a tabelului cronologic ºi a fiºelor de artiºti pentru expoziþia Învãþãmântul artistic bucureºtean ºi arta româneascã dupã 1950, curator Adrian Guțã, Muzeul Naþional de Artã Contemporanã, 28 noiembrie 2014 – 1 noiembrie 2015.

Autor al textului critic în Forma - întrebãri ºi rãspunsuri. Definind materialul - catalogul expoziþiei Departamentelor de Sculpturã ale Universitãþii Naþionale de Arte din Bucureºti ºi Universitãþii de Vest din Timiºoara, Editura UNArte, Bucureºti, 2012, pp. 38-39.

ALTE ACTIVITÃÞI

Consultant ºtiinþific pentru Dicþionarul zugravilor de subþire, monahi ºi mireni, autor Olga Greceanu, Editura Idaco, Bucureºti, 2013.