Proiecte ale Institutului

CENTRUL DE STUDII BRANCUSIENE „BARBU BREZIANU”

În anul 2008 Institutul a intrat în posesia donaþiei testamentare fãcute de istoricul de artã Barbu Brezianu (1909-2007), fost membru al IIA, reputat exeget al operei lui Brâncuºi,  autor – între alte scrieri de referinþã – al unei monografii exhaustive a lucrãrilor artistului aflate în România. Donaþia include un bogat fond de cãrþi, cu numeroase volume consacrate artei moderne ºi lui Brâncuºi; la acestea se adaugã arhiva personalã a lui Barbu Brezianu, alcãtuitã din corespondenþa cu critici ºi colecþionari de artã strãini, fiºe de cercetare privind temele studiate de istoric de-a lungul întregii vieþi, fotografii, înregistrãri audio ale unor interviuri ºi alte documente.

Donaþia a fost inventariatã în 2009 de membrii Sectorului de Artã Modernã. În acelaºi an a fost înfiinþat în cadrul institutului Centrul de Studii Brâncuºiene „Barbu Brezianu”. Centrul are ca scop sã promoveze noi reflecþii asupra lui Brâncuºi ºi asupra modernismului clasic din arta secolului trecut, sã reliefeze contribuþia lui Barbu Brezianu la studiul artei româneºti moderne ºi al conexiunilor ei cu cea europeanã, sã ofere îndrumare ºi acces la material documentar tinerilor cercetãtori interesaþi de domeniu. 

În cadrul Centrului, a fost organizat în decembrie 2010 simpozionul Arhiva vie: în jurul donaþiei istoricului de artã Barbu Brezianu.