Reviste

 

În prezent Institutul de Istoria Artei publicã trei reviste cu apariþie anualã:

Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts

Studii ºi cercetãri de istoria artei. Teatru, Muzicã, Cinematografie, Serie nouã

Studii ºi cercetãri de istoria artei. Artã plasticã, Serie nouã  


Politicã editorialã

Revistele IIA difuzeazã rezultatele cercetãrilor actuale în domeniul istoriei artelor din România. Zonele de interes le constituie studiul artei româneºti în context local ºi european, cercetãrile multidisciplinare ºi comparatiste, dar ºi evoluþia curentelor de idei în câmpul teoriei ºi esteticii sau dezvoltarea unor noi metodologii de cercetare. Ocazional sunt publicate numere tematice. Redacþia acceptã exclusiv materiale inedite, semnate de membrii institutului sau de alþi autori cu formaþie academicã, români ºi strãini. Manuscrisele sunt selectate de comitetul de redacþie.


Din istoricul revistelor IIA

Primul numãr din Studii ºi cercetãri de istoria artei (SCIA) apãrea în 1954, sub conducerea lui George Oprescu. Revista a publicat la început rezultatele cercetãrilor desfãºurate în toate sectoarele institutului, pentru ca din 1964 sã aparã în douã serii cu profil distinct: SCIA. Seria Artã plasticã (ISSN 0039-3983) ºi SCIA. Seria Teatru, Muzicã, Cinematografie (ISSN: 0039-3991). 
În anul 1964 a fost înfiinþat un nou periodic:  Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, cu articole în limbi de circulaþie internaþionalã. Conþinând atât texte inedite, cât ºi traduceri ale studiilor din SCIA, revista avea sã se dividã la rându-i în anul 1970, când apar primele numere din RRHA. Série Beaux-Arts (ISSN 0556-8080) ºi RRHA. Série Théâtre, Musique, Cinéma (ISSN 0080-2638). Astfel, între 1970 ºi 1997 Institutul de Istoria Artei a figurat în spaþiul publicaþiilor ºtiinþifice cu patru periodice. Între anii 1998 ºi 2006, din raþiuni de ordin financiar, nu a mai putut fi asiguratã continuitatea editorialã decât pentru RRHA. Série Beaux-Arts.
În anul 2007 a reînceput publicarea SCIA.TMC (serie nouã), iar în 2011 fost lansatã noua serie a revistei SCIA.AP.   
Din comitetele de redacþie au fãcut parte de-a lungul timpului personalitãþi ca Tudor Vianu, Camil Petrescu, Mihail Jora, Duiliu Marcu, I. Jalea, Zeno Vancea, K.H. Zambaccian, Theodor Enescu, Ion Frunzetti, Emil Lãzãrescu, Paul Cornea, Virgil Vãtãºianu, George Littera, Florian Potra, Mircea Voicana, Ion Toboºaru, Dan Hãulicã, Andrei Pleºu º.a.


Revistele IIA fac obiectul schimbului cu peste 200 de parteneri strãini.