Gheorghe Vida

Gheorghe Vida (1946-2019) a fost cercetãtor ºtiinþific gradul III. A absolvit în 1970 Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", Secþia Istoria ºi Teoria Artei, specializându-se la Facultatea de Filozofie a Universitãþii din Viena, Departamentul de Istoria Artei (1972-1973). Dupã absolvire, s-a angajat la Institutul de Istoria Artei, unde a lucrat pânã la retragerea din activitate - în 2011 - ºi unde a ocupat din anul 1995 funcþia de director adjunct. Între 1990 ºi 1994 a fost detaºat la Ministerul Culturii pe postul de Director General al Departamentului de Arte Vizuale.  

Invitaþie la lecturã


BURSE DE CERCETARE

Bursa Herder, Universitatea din Viena, 1972-1973
Bursa de cercetare Samuel Kress, Universitatea din Viena, 1994


AFILERI PROFESIONALE ªI FUNCÞII ONORIFICE

- Preºedinte al Secþiei de Criticã a UAP, 1996-2002, 2005-2009;
- Membru al Consiliului Naþional al UAP, 1999-2002, 2005-2009; 
- Membru titular ºi preºedinte al Secþiei române a CIHA (Comité International d'Histoire de l'Art), 2000

- Membru al Asociaþiei Internaþionale a Criticilor de Artã (AICA)

- Membru în Comisia naþionalã a Monumentelor de for public din 2006


MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACÞIE

- revista Studii ºi Cercetãri de Istoria Arte. Seria Artã Plasticã, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Academia Românã, 1987-1994

Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Academia Românã - din 1987

- Revista Artelier a UAP - din 1997


ACTIVITATE DIDACTICÃ

Profesor asociat la Universitatea de Arte Bucureºti, 1995-1998.

   

PROIECTE ªTIINÞIFICE

Programul Academiei Române Enciclopedia Artelor în România - colaborator la proiectele:

● Dicþionarul sculptorilor români 

Repertoriul expoziþiilor din Bucureºti. 1868-1914

Dicþionarul colecþiilor de artã ºi al colecþionarilor din România

Programe naþionale de cercetare - colaborator la proiectele:

CyberMuzeu al Universitãþilor de Artã din România (2005-2007)

ReSITUS. Metode ºi tehnici avansate de conservare ºi reconstrucþie digitalã pentru patrimoniul cultural-istoric imobil (2006-2008)CÃRÞI DE AUTOR

Nina Arbore, monografie din seria Maeºtri basarabeni din sec. XX,  Ed. ARC, Chiºinãu, 2005, 82  p.

Géza Kádár, monografie, în colaborare cu Jenö Murádin, Nyiregyhaza, 2005, 72 p.

VOLUME COLECTIVE

Nagybányától Zürichig: Johann von Tscharner [De la Baia Mare la Zürich: Johann von Tscharner], în A feledés árja alól új földeket hóditok vissza [Din valurile uitãrii recâºtig noi teritorii], volum omagial dedicat istoricului de artã maghiar Árpád Timár, MTA, Budapesta, 2009

Saur Allgemeines Künstlerlexikon, München, Leipzig: contributor cu articole despre arta româneascã, începând cu primul volum. Între anii 2005-2008 au fost redactate ºi publicate urmãtorele intrãri: 2005: Andrei Antoaneta, Atanase Marius, Frimu Vladimir, Gal Maria, Gãvenea Constantin, Gãvenea ªtefan, Gavrilean Dimitrie, Gheorghiu Val, Ghiaþã Nicolae; 2006: Gavrilov Mihail, Gavriº Dan, Ghenãdescu Fred, Gheorghe Constantin, Gheorghiu Dragoº, Gãluºcã Paraschiva, Ganþa Mihaela; 2007: Gabriela Beja, Mircea Baciu, Marcel Brãilean, ªtefan Boca, Veronica Bodea Tatulea, Nicolae Golici, Ana Golici, Gheorghe (Geo) Goidaci; 2008: Greculesi Elena.

Nicolae Grigorescu ºi metamorfozele receptãrii critice, în volumul Nicolae Grigorescu ºi modernitatea, coord. Ioana Vlasiu, Ed. DoMinor, Bucureºti, 2008

Mattis Teutsch ºi avangarda româneascã, în catalogul Culorile Avangardei. Arta în România. 1910-1950, Institutul Cultural Român, Bucureºti, 2007, p. 62-96

Fadrusz János és az európai historizáló szobrászat [János Fadrusz ºi sculptura istoristã europeanã], în vol. Fadrusz János Emléköniv, Erdély Múzeum-Egyesület, Cluj, 2004, p.47-50

Octav Grigorescu sau despre o poeticã picturalã a contemplaþiei, în vol. Artã. Istorie. Culturã. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Ed. Neremiae Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p. 395-398

Thorma János és a bukaresti Szalon [János Thorma ºi Salonul bucureºtean], în vol. János Thorma, Kiskunhalas, 2003 p. 155-161
Látvány és gondolat [Viziune ºi gând], Ed. Kriterion, Bucureºti, 1991: coordonarea volumului ºi studiul Környezetmüvészeti törekvések Romániában [Arta ambientalã în România], p. 98-116


STUDII, ARTICOLE, TEXTE CATALOG (SELECÞIE)

Hans Mattis Teutsch ºi dialogul european al formelor, în catalogul expoziþiei Mattis-Teutsch, artist al avangardei, Muzeul de Artã Braºov, 2009, p. 71-80

Hans Mattis Teutsch et les métamorphoses de l'avant-garde roumaine, în ARS 41, no 2, 2008, pp. 166-187, 10 ills.

Dialog cu Himera. Expoziþia Vasile Kazar, în Astra, mai, 2008, p. 29

Carnavalul ca theatrum mundi. Expoziþia Maria Kopacz, în Astra, aprilie 2008, p. 29

Aspects symbolistes dans l'oeuvre de quelques artistes de Transylvanie, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tome XLIV, 2007, p 37-49

Fãcãtorul de semne, în catalogul expoziþiei Alexandru Pãsat, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti, Mogoºoaia, aprilie-mai 2007

Rita Schapira-Schein, studiu introductiv în catalogul expoziþiei retrospective a artistei, Bucureºti, 2007

Autopsierea umanului cu mjloace artistice radicale în catalogul Autopsie. Berszan, Janosi, Kelemen, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti, Mogoºoaia, 29 iulie -5 septembrie 2007

Aurel Gheorghiu Cogealac [prefaþa pliantului], Bucureºti, Librãria Cãrtureºti, 15 octombrie-15 noiembrie 2007

Canova. Dans. Desen, în Ziarul de duminicã, 7 octombrie 2007

Lecþia (de) slovacã, în  Ziarul de duminicã, 28 octombrie 2007

Remus Niculescu, mon maître, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, Supliment 2006, p. 4-7

Grafica modernistã din România în anii 1930-1940 (în colaborare cu Mariana Vida), în Apostrof, nr. 12, 2006, p. 21 [Comunicare prezentatã la data de 8 noiembrie 2006, la Muzeul de artã din Cluj Napoca]

Corneliu Baba - o linie a modelelor, în Academica, nr. 56-57, noiembrie-decembrie 2006, p. 21-23

La postérité de Brancusi dans la sculpture roumaine contemporaine, în Ligeia, nr. 57-60, Paris, 2005, p 193-197

Luminiþa Gliga [Prefaþã catalog], Braºov, 2005

Ion Vlasiu: The Portrait of the Artist as a young man, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, tomes XLI-XLII, 2004-2005, p. 79-90

Ion Cuciurcã [Prefaþã catalog], Palatele Brâncoveneºti, Mogoºoaia, 2004

Liviu Stoicoviciu [Prefaþã catalog], Galeria Simeza, 2004

Alexandru Ciucurencu în constelaþia artei europene, în Academica, nr. 18, septembrie 2003

Harghita Visual Art: Bonjour Mr. Vasary [Prefaþã catalog], Kaposvár, 2003

Theodor Enescu et l’art contemporain roumain, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts, 2002-2003


RECENZII, CITÃRI (SELECÞIE)

Recenzie la monografia Nina Arbore, Chiºinãu 2005, semnatã  de Ruxandra Demetrescu, în Dilemateca, ianuarie 2007

Recenzie la monografia Nina Arbore, semnatã de Silviu Andrieº Tabac, în revista Arta a Academiei de ªtiinþe din Republica Moldova, Chiºinãu, 2005, p. 101-102


PREMII ªI DISTINCÞII 

- Premiul UAP pentru critica de artã, 1993
- Crucea de cavaler al ordinului de Merit al Republicii Ungaria pentru contribuþia adusã la dezvoltarea relaþiilor artistice româno-maghiare, 2002 
- Ordinul "Meritul cultural" în grad de Cavaler, 2004