Ioana Apostol

Ioana Apostol este cercetãtor științific în cadrul Sectorului „Arte vizuale ºi arhitecturã – perioada modernã” al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”. A absolvit Facultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti, secþia Istoria Artei (temã de licenþã: Tinerimea artisticã ºi începuturile modernitãþii în artele vizuale româneºti, 1902–1916) ºi programul de masterat Istoria Artei ºi Filosofia Culturii, program interdisciplinar al Universitãþii din Bucureºti, Facultatea de Istorie ºi Facultatea de Filosofie (temã de disertaþie: Simbolismul în artele plastice de la teorie la practicã. Accente simboliste la începutul modernismului românesc, 1890–1916). În anul 2021 a obținut titlul de doctor în istorie, cu teza G. Oprescu. Studiu monografic. Istorie instituþionalã, istoriografia artei ºi povestea vieþii (coordonator științific: dr. Adrian-Silvan Ionescu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”/ªcoala de Studii Avansate a Academiei Române). Specializãri: arta româneascã în secolele XIX ºi XX; istoriografia româneascã de artã în secolul XX; instituþii artistice în secolele XIX–XX.

CONTACT: email: ioana.apostol@istoria-artei.ro; corespondenþã: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, Bucureºti, CP 010098

 

PROIECTE DE CERCETARE

Programul fundamental de cercetare al Academiei Române Enciclopedia Artelor în România, colaboratoare în proiectele:

- Dicþionarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea;

- Istoria Institutului de Istoria Artei. Partea I: 1949–1969; Partea a II-a: 1970–1989.

 

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE, ARTICOLE ÎN ENCICLOPEDII

29 de fiºe de artist în Dicþionarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coord.: Adrian-Silvan Ionescu, Bucureºti, Editura Oscar Print, 2021 

George Oprescu, Captive of the Central Powers. From Turnu Severin to Golemo Konare and Back (1917–1918), în: Bogdan Popa, Radu Tudorancea (coord.), Rãzboiul de fiecare zi. Viaþa cotidianã în tranºee ºi în spatele frontului în Primul Rãzboi Mondial (1914–1919), Târgoviºte, Editura Cetatea de Scaun, 2018, pp. 261–281 

Ipostaze ale craniului ca motiv iconografic în cultura vizualã europeanã, în: Marin Bãlan, Loredana Niculeþ, Ioan Pânzaru (coord.), Cultura popularã. Concepte, teme, puncte de vedere, Bucureºti, Editura Universitãþii din Bucureºti, 2017, pp. 129–144

Teorii ºi practici la începutul modernismului românesc: simbolismul ºi relaþia tradiþie-inovaþie, în: Ion Bulei, Alin Ciupalã (ed.), Ipostaze ale modernizãrii în Vechiul Regat, Vol. VII, Bucureºti. Editura Mega, 2017, pp. 191–211

 

ARTICOLE

G. Oprescu în captivitatea Puterilor Centrale. De la Turnu Severin la Golemo-Konare ºi înapoi (1917–1918), „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 8 (52), 2018, pp. 87–102.

Revista de artã „Ileana” (1900–1901), „Revista Foi”, 2018, pp. 80–85

„Cercetãtorul” în atenþia Securitãþii: G. Oprescu în arhiva C.N.S.A.S., „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 7 (51), 2017, pp. 161–211

Kimon Loghi ºi critica de artã. Între valoare artisticã ºi valoare comercialã, „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 6 (50), 2016, pp. 87–96.

 

CRONICI ªI RECENZII

Magda Predescu, Utopie ºi heterotopie în arta din România anilor 1950–1970. Variaþiile canonului artistic, în „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 9 (53), 2019, pp. 250–252

Conférence Hans Christian Adam, Muybridge and Movement, Bibliothèque de l’Académie Roumaine, 26 février 2018, în „Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts”, Tome LVI, 2019, pp. 214–219
La Roumanie d’E.O. Hoppé, conférence et exposition, Bibliothèque de l’Académie Roumaine, présentation du livre, Jockey Club, 21–22 mai 2019, în „Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts”, Tome LVI, 2019, pp. 222–228 

Conferinþa Academicianul G. Oprescu – profesor, ctitor, donator, Aula Academiei Române, București; inaugurarea Muzeului de Artã al Academiei Române „G. Oprescu”, București, 27 noiembrie 2019 (Ioana Apostol, Ramona Caramelea), în „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 8 (53), 2019, pp. 197–201

Sesiunea omagialã Ion Frunzetti, magistrul nostru: un secol de la naștere, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ, 28 noiembrie 2018, în „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 9 (53), 2019, pp. 183–185

Conferinþa Alan Griffiths, Luminous-Lint: Weaving a Multi-Dimensional Tapestry on Photohistory – Challenges and Opportunities, Biblioteca Academiei Române, 23 octombrie 2018, în „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 8 (52), 2018, pp. 221–223
Irina Cãrãbaº, Realismul socialist cu faþa spre trecut. Instituþii ºi artiºti în România: 1944–1953, Idea Design & Print, Cluj, 2017, în „Studii ºi Cercetãri de Istoria Artei. Artã Plasticã”, t. 8 (52), 2018, pp. 245–246 

 

VOLUME EDITATE

70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, coord.: Adrian-Silvan Ionescu, editori: Ioana Apostol, Virginia Barbu, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2020, 484 pagini cu ilustraþii. Autoarea studiului Poliþia politicã ºi Institutul de Istoria Artei. Cazul Teodorei Voinescu, pp. 430–450

Repertoriul expoziþiilor de artã româneascã din Bucureºti 1865–1918, Bucureºti, Editura Vremea, 2019 (alãturi de Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Corina Teacã)

 

COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE

Poliþia politicã ºi istoricii de artã. Cazul Teodorei Voinescu, la Conferinþa 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, 21–22 octombrie 2019

Revista de artã „Ileana” (1900–1901), la Conferinþa „Cele mai frumoase cãrți din România” organizatã de GRAFOMAT, Galeria Posibilã și Asociația pentru performanța în culturã, 5 decembrie 2018

G. Oprescu prizonier al Puterilor Centrale, la Conferinþa naþionalã „Rãzboiul de fiecare zi. Viaþa cotidianã în tranºee ºi în spatele frontului în primul rãzboi mondial (1914–1919)”, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 26–27 noiembrie 2018

 
PREMII
2021 – Premiul  „George Oprescu” decernat de Fundaþia Culturalã „Magazin Istoric” pentru volumul Dicþionarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea (coautoare)