Lucian Sinigaglia

Lucian Edmond Sinigaglia este cercetãtor ºtiinþific III. A obþinut diploma de doctor în teatru cu teza Drama wagnerianã între mit ºi realizare scenicã (Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã "I. L. Caragiale", Bucureºti, 2005). Specializãri: istoria scenografiei, arta actorului, istoria spectacolului de operã.

Contact: - e-mail: lucian.sinigaglia@insse.ro; - corespondenþã: IIA "G. Oprescu", Calea Victoriei 196, sector 1, Bucureºti, CP 010098


ACTIVITATE ªTIINÞIFICÃ

Programe ale Academiei Române:
Programul fundamental nr. 2/2003 al Academiei Române - Enciclopedia Artelor în România: colaborator la proiectele Dicþionarul oamenilor de teatru români (arhivat în baza de date a Institutului "G. Oprescu") ºi Istoria teatrului românesc modern, 1945-1970 (în lucru)
Participare la programul Art Interactions between Romanian and Bulgarian Lands (15th – 20th century), cu tema Romanian-Bulgarian collaboration in the field of performing arts (opera and ballet).

Proiecte naþionale:

PATRIV@L  - Valorificarea ºi managementul patrimoniului construit în context intercultural, Centrul Naþional Management Programe (2008-2010). Poziþie: expert independent.

ICCRO - Efecte economice si sociale ale industriilor culturale-creative din România (2007-2010), proiect nr. 91.000 – 018/2007, parteneri: Institutul de Economie Naþionalã al Academiei Române ºi Centrul Naþional de Pregãtire în Statisticã. Poziþie: ºef proiect.


CÃRȚI
Universul teatral bucureºtean ºi politicile culturale dupã 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez. Prin furtunile realismului socialist, cu o prefațã de Miruna Runcan, Presa Universitarã Clujeanã, 2023, 180 p. +113 il. alb-negru. ISBN: 9786063718489
 

CONTRIBUÞII LA VOLUME COLECTIVE

Teatrul ºi filmul, în vol. Cunoaºte România - membrã a Uniunii Europene, Academia Românã ºi Societatea Românã de Statisticã, Ed. Economicã, 2007. Ediþie în limba englezã: Knowing Romania - member of the European Union, 2008. 


STUDII ªI ARTICOLE (selecþie)

Universul teatral bucureștean și politicile culturale dupã 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez (I), SCIA.TMC, Tomurile 7-9 (51-53), 2013-2015
Sala Comedia din Bucureºti. Un secol de existenþã, în Studii ºi cercetãri de istoria artei. Teatru, Muzicã, Cinematografie, Serie nouã, Tomurile 4-5 (49-50), 2011-2012

Henrik Ibsen în România (III), în Studii ºi cercetãri de istoria artei. Teatru, Muzicã, Cinematografie, New series, Tom 4 (48), 2010 
Anton Golopenþia. O viaþã de om, în Revista Românã de Statisticã, nr. 7/2009
Henrik Ibsen în România (II), în Studii ºi cercetãri de istoria artei.
Teatru, Muzicã, Cinematografie, Serie nouã, Tom 3 (47), 2009

Henrik Ibsen în România (I), în Studii ºi cercetãri de istoria artei. Teatru, Muzicã, Cinematografie, Serie nouã, Tom 2 (46), 2008

Drumul cãtre spectacolul ideal: Parsifal de Richard Wagner la Bayreuth, în Studii ºi cercetãri de istoria artei. Teatru, Muzicã, Cinematografie, Serie nouã, Tom 1 (45), 2007

Muzica. Bayreuth 2005. Avanpremiera, în Observator Cultural, nr. 266-267, 28 aprilie 2005

Richard Wagner ºi opera de artã totalã, în Revista de studii ºi cercetãri de istoria ºi teoria teatrului, UNATC, nr. 3-4/2005

Nietzsche ºi Wagner. Întâlniri sub semnul lui Schopenhauer, în Academica, nr. 36 (173), anul XV, martie 2005


COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE (selecþie)

Mihai Popescu - de la rolurile de "prim amorez" la drama ibsenianã, Centenar Mihai Popescu, Târgoviºte, 29 mai 2009

Sala Comedia din Bucureºti. Istorie ºi perspective, Colocviul international "Interfaþa intre cercetare si noile tehnologii pentru managementul informaþiilor specializate", secþiunea "Bucureºti 550. Trecut si viitor: perspectivele unei metropole europene" - Bucureºti, 8-9 decembrie 2008  

COLABORÃRI ÎN PRESA CULTURALÃ
George Enescu. Jurnal de Festival, ediþiile 2005-2007, Momentul festiv, magazinul de culturã Plai strãbun.