Marian Þuþui

Marian Þuþui, cercetãtor ºtiinþific gradul II, este membru al Institutului "G. Oprescu" din anul 2014, iar din ianuarie 2018 conduce Sectorul Artele spectacolului. Teatru ºi film. Licenþiat în Litere (lucrare de licenþã: Subiecte balcanice în dramaturgia lui Iorgu Caragiale), a obþinut în 2007 titlul de doctor în comunicare audiovizualã cu teza Cinematografia balcanicã între mit ºi tradiþie (Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã I.L. Caragiale”, conducãtor ºtiinþific prof. univ. Cristina Nichituº). Între 1993 ºi 2013 a lucrat la Arhiva Naþionalã de Filme, unde avea sã ocupe din anul 1996 funcþia de redactor-ºef (curator). Specializãri: istoria filmului românesc, istoria filmului balcanic; ºtiinþa imaginii.

Contact: e-mail: marian.tutui@istoria-artei.ro corespondenþã: IIA G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, Bucureºti, CP 010098.

AFILIERI PROFESIONALE

 UCIN (Uniunea Cineaºtilor din România, secþia de criticã)

 FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique)

PROIECTE DE CERCETARE

Istoricul secþiilor de teatru ºi cinema ale Institutului de Istoria Artei G. Oprescu” între 1949 ºi 1969 (în lucru)   

Proiecte individuale: 

Sigmund Weinberg, un întemeietor român al cinematografului turcesc (în lucru)

Cineaºti strãini de origine românã (în lucru)

ACTIVITATE DIDACTICÃ ÎN ROMÂNIA (2007-prezent)

Colaborator extern al Facultãþii de Arte a Universitãþii Hyperion din Bucureºti, specializarea Regie ºi Imagine de film. Cursuri:

 Istoria filmului românesc
 Istoria filmului universal

 Filmul în cultura universalã

 Istoria teoriilor despre film

ACTIVITATE DIDACTICÃ INTERNAÞIONALÃ (2008-2013)

Profesor invitat (visiting professor) la Universitatea din Viena, invitat de IDM (Das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa). Cursuri:

 Prelegeri de cinematografie balcanicã (pentru masteranzi)

CÃRÞI DE AUTOR

O scurtã istorie a filmului românesc (ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã), Ed. Noi Media Print, Bucureºti, 2011, cu o versiune în limba chinezã, traducãtor Wang Yao, format e-book, Beijing, 2018  

Orient Express. Romanian and Balkan Cinema, Ed. Noi Media Print, Bucureºti, 2011

Ada-Kaleh sau Orientul scufundat, Ed. Noi Media Print, Bucureºti, 2010 

Fraþii Manakia ºi imaginea Balcanilor, Ed. Noi Media Print, Bucureºti, 2009

Orient Express. Filmul românesc ºi filmul balcanic, Ed. Noi Media Print, Bucureºti, 2008  

VOLUME EDITATE

Balkan Cinema and the Great Wars (editori: Adrian Silvan Ionescu, Marian Țuțui, Savaº Arslan), Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, 2020, 282 p ISBN: 978-3-631-80396-7

Pãdurea spânzuraților, oglindã a marelui rãzboi (coordonatori Adrian-Silvan Ionescu, Marian Țuțui), Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p., ISBN 978-973-668-443-2

Drumuri și rãspântii / Roads and Crossroads, ediție bilingvã românã-englezã, Fundația pentru poezie ”Mircea Dinescu”, 2016

Eroi și antieroi balcanici / Balkan Heroes and Anti-heroes, ediție bilingvã românã-englezã, Ed. Fundaþiei Culturale Est-Vest, Bucureºti, 2015  
Comedia balcanicã / The Comedy of the Balkans
, ediție bilingvã românã-englezã, Ed. Fundaþiei Culturale Est-Vest, Bucureºti, 2014

Evadarea din Balcani / Escape from Balkansediție bilingvã românã-englezã, Ed. Fundaþiei Culturale Est-Vest, Bucureºti, 2013  

CONTRIBUÞII LA VOLUME COLECTIVE
Din istoria filmului publicitar românesc, în Studii și cercetãri de istorie a publicitãții (coord. Marian Petcu), Ed. Tritonic, București, 2015, ISBN 978-606-749-037-4 
New Bulgarian Documentary, în vol. Small Cinemas in Global Markets: Genres, Identities, Narratives (editori: Lenuta Giukin; Janina Falkowska, David Desser), Lexington Books - Rowman & Littlefield Publishing Group, Lanham, Maryland, 2014

Imaginea trecutului prin ochii prezentuluiîn Noul Cinema Românesc, coordonatori Cristina Corciovescu ºi Magda Mihãilescu, Editura Polirom, Iaºi, 2011  

Pãdurea spânzuraþilor, în Cele mai bune 10 filme româneºti ale tuturor timpurilor stabilite prin votul a 40 de critici, coordonatori Cristina Corciovescu ºi Magda Mihãilescu, Editura Polirom, Iaºi, 2010

The Forest of the Hanged, în Cinema of the Balkans, coordonat de Dina Iordanova, British Film Institute, Wallflower Press, Londra, 2006   

27 fiºe de dicþionar, în Cinema delle montagne, Museo Nazionale della Montagna, Torino, 2004, ISBN 88-7750-969-4 

Pоманскиoт филм во рамките на Балканскиот културен контекст, în Развојoт и  прoникнувaнeтo на балканските кинематографии од 1895 до 1945 година, coordonat de Jadranka Vladova ºi Boris Nonevski, Cinemateca Macedoniei, Skopje, 2003 

Un explorator român, personaj într-un film chilian, în Personalitatea cinematografului latino-american, coordonatori Dana Duma ºi Geo Saizescu, Ed. Pãcalã, Bucureºti, 2006 

Pionieri ai filmului balcanic de origine românã, în Filmul românesc încotro?, coordonatori Dana Duma ºi Geo Saizescu, Editura Pãcalã, Bucureºti, 2008

Schimbarea raporturilor dintre creatorii de opere audiovizuale, în Televiziunea – artã sau politicã?, coordonatori Dana Duma ºi Geo Saizescu, Editura Victor, Bucureºti, 2005

Distribuþia non-comercialã a filmelor europene, în Tendinþe în filmul european, coordonatori Dana Duma ºi Geo Saizescu, Editura Victor, Bucureºti, 2003 

Дракула, метафора на состојбата на малите кинематографии и решение за романскaтa/ Dracula, a Metaphor for the State of Small Cinematographies and a Solution for the Romanian One, în Кинематографиите на малите народи / Cinematographies of the Small Nations, coordonator Boris Nonevski, Cinemateca Macedoniei, Skopje, 1997

Современиот егзодус- прехтоницa нa филмот за економските бегалци од источноевропските земји / The Contemporary Exodus: An Introduction to a Film about the Economic Refugees from the Eastern Countries în Бегалците и филмот /Refugees and Film, coordonator Boris Nonevski, Cinemateca Macedoniei, Skopje, 1994

STUDII ªI ARTICOLE (SELECÞIE)

The First Advertising Films in Romania, Close Up: Film and Media Studies, UNATC Press, Bucureºti, Vol. 2, No. 2, 2013, ISSN: 2286–4466

Surfing on the Romanian New Wave, Film International (Suedia), volume 9, issue 6, 2012, ISSN 1651-6826

Братья Манаки—пионеры балканского кино, на которых претендуют шесть наций, Kinovedceskie zapiski (Rusia), 94/95, 2010

Браќа Манаки-воени дописници, Kinopis (Macedonia), № 27-28, 2001, ISSN 0353-510X

COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE (SELECÞIE)

Aristocrats and Villains of Balkan Origin in Western and American Cinema - A 12-a Conferinþã anualã a Institutului pentru Studiul Artelor al Academiei Bulgare de ªtiinþe, Sofia, 12-16 mai 2014

Pãrvite reklamni filmi v Rumãnia - A 11-a Conferinþã anualã a Institutului pentru Studiul Artelor al Academiei Bulgare de ªtiinþe, Sofia, 11-15 mai 2013

Eastern European Cinema between Exoticism and State Subventions - Conferinþa internaþionalã „Small Cinemas” organizatã de Center for Eastern European Film and Media Studies, Universitatea de Vest Timiºoara, 1-3 iunie 2012

Cinema in/ and Totalitarism, conferinþã susþinutã la Tirana International Film Festival, 27 noiembrie 2012

Coproducþiile interbelice dincolo de depãºirea unor obstacole tehnice Sesiunea internaþionalã Maria Cebotari, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, 22-23 noiembrie 2012

ORGANIZARE EVENIMENTE, COLABORÃRI MEDIA, TRADUCERI
Festivalul Internaþional Film 4 Fun (Bucureºti, octombrie 2009)- selecþioner.

Divanul degustãtorilor de film ºi artã culinarã / Divan Film Festival (Cetate, 2010-prezent) – director artistic.

Organizator pentru Arhiva Naþionalã de Filme, Centrul Naþional al Cinematografiei ºi Institutul Cultural Român, între 1994 ºi 2012, al retrospectivelor de film românesc în Franþa (Nantes), Bulgaria (Sofia), Skopje (Macedonia), Austria (Viena), Serbia (Belgrad) ºi Rusia (Moscova).

Organizator pentru Arhiva Naþionalã de Filme ºi Centrul Naþional al Cinematografiei, între 1993 ºi 2013, al unor retrospective de film din Albania, Austria, Belarus, Bulgaria, R. Cehã, China, R. Coreea, Germania, Grecia, Iran, Italia, Japonia, Macedonia, R. Moldova, Polonia, Rusia, Slovacia, Suedia, Ucraina ºi Ungaria.

Între 1993 ºi 2013 a întocmit sau coordonat repertoriul Cinematecii Române (din cadrul Arhivei Naþionale de Filme).  

COLABORÃRI ÎN PRESA CULTURALà 

Radio România Cultural, TVR1, Dilema, Cinema, Observator cultural, Tribuna  

REFERINÞE BIBLIOGRAFICE

Cinematografiºtii. 2345 cineaºti, actori, critici ºi istorici de film ºi alte persoane ºi personalitãþi care au avut de-a face cu cinematograful din România sau care sunt originare de pe aceste meleaguri, Ed. Meronia, Bucureºti, 2013

PREMII, DECORAÞII, DISTINCÞII

2012 – Premiul special al Levante International Film Festival de la Bari (Italia) pentru Expoziþia „Real Dracula”; 2008 – Premiul „George Littera” pentru cea mai bunã carte de cinema (