Colecþii

Fondul bogat ºi preþios de publicaþii de artã, cãrþile rare ºi arhiva vizualã îi conferã Bibliotecii Institutului de Istoria Artei un statut unic în România. Biblioteca deþine peste 72.000 de volume, dintre care un numãr de aproximativ 25000 îl reprezintã periodicele în volume legate ºi ediþii singulare (2000 de titluri). Îi invitãm pe cei interesaþi la o trecere în revistã a colecþiilor bibliotecii ºi a câtorva din exemplarele ei cele mai valoroase. 


Cãrþi ºi periodice

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers● lexicoane fundamentale, de la moºtenirea epocii iluministe pânã la lucrãri contemporane: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 28 vol., 1751-1772; Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, 10 vol., 1854-1869; Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 37 vol., 1907-1950; H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts, 6 vol., 1953-1962; The Dictionary of Art, editor Jane Turner, 34 vol., 1996; Saur Allgemeines Künstlerlexikon, vol.1-36, 1994-2003; Lexikon der Kunst, 7 vol., 1987-1994; The Oxford Dictionary of Byzantium, 3 vol., 1991; Wessel ºi Restle, Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, 3 vol., 1966-1993; Lexikon der christlichen Iconographie, 8 vol., 1994;  

● colecþia de periodice, dintre care multe sunt titluri de referinþã în domeniu: Répertoire d'art et d'archéologie (1910-1989) continuat de Bibliographie d'Art et d'Archéologie (1990-1999), Gazette des Beaux-Arts (1859-2002), Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen (1883-1916), Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen (1880-1943), The Burlington Magazine (1931-1998), The Art Bulletin (1963-2004), Revue de l'Art (1968-1999), Byzantinische Zeitschrift (1958-1976), Cahiers de civilization médiévale (1964-2008), Art History (1978-2007);

• lucrãri ample de istoriografie privind ºcolile artistice: Adolfo Venturi, Storia dell'arte italiana, 18 vol., 1901-1937; N. Lihacev, Matériaux pour l'histoire de l'iconographie russe, 2 vol., 1906-1908;

● cataloage vechi consacrate unor mari artiºti: W. Bode, L'Oeuvre complet de Rembrandt, 7 vol., 1897; Friedrich Lippmann, Zeichnungen von Albrecht Dürer in Nachbildungen, 4 vol., Berlin, 1883;

● fondul Oprescu, în componenþa cãruia se aflã ediþii rare: Evangheliarul de la Snagov, 1697; Dimitrie Cantemir, The History of the Growth and Decay of the Ottoman Empire, London, 1756; Biblia Sacra, 1607 etc.;
● cataloage rare ale unor renumite colecþii publice sau private: Tableaux, statues, bas-reliefs et camées, de la Galerie de Florence et du Palais Pitti, dessinés par Wicar, peintre, gravés sous la direction de C.-L. Masquelier. Avec les Explications par Mongez, 4 vol., Paris, 1789-1807; G.C. Williamson, Catalogue of the Collection of Miniatures, the Property of J. Pierpont Morgan, 4 vol., 1906-1908 ºi Catalogue of the Collection of Jewels and Precious Works of Art, the Property of J. Pierpont Morgan, 1910; Collection David Weill, trei tomuri în 5 volume (t. 1: Peintures; t. 2: Pastels, aquarelles, gouaches, tableaux modernes; t. 3: Dessins), Paris, 1926. 

G.B. Wicar, Tableaux, statues, bas-reliefs et camées, de la Galerie de Florence et du Palais Pitti

Domeniile cel mai bine reprezentate în patrimoniul bibliotecii sunt teoria, critica ºi estetica artei, istoria artei europene ºi româneºti, arta medievalã, arta bizantinã, arta religioasã creºtinã, arta modernã (impresionismul ºi postimpresionismul), arhitectura ºi artele decorative. Numeroase volume de teatru, cinematografie, muzicã, artã orientalã, arheologie, filozofie, sociologie, religie, ºtiinþe politice, etnografie completeazã fondul bibliotecii, în care se regãseºte ºi beletristica, în ediþii de artã superb ilustrate.


Colecþiile speciale

Colecþiile speciale includ un numãr important de materiale vechi sau de datã recentã, constituind o resursã documentarã deosebit de valoroasã.  

● Fototeca deþine aproximativ 108.000 fotografii ºi 21.000 cliºee pe peliculã de film reprezentând opere de arhitecturã, de artã universalã, de artã popularã, cãrora li s-a adãugat recent un set de circa 1.000 imagini digitale consacrate picturii murale româneºti. Un fond preþios îl alcãtuiesc cele 12.593 de cliºee pe sticlã, cu artã româneascã. Esenþialã sub aspect documentar este ºi colecþia fotografiilor de teatru; dupã Muzeul TNB, institutul posedã cel mai substanþial stoc de imagini despre arta spectacolului pe întreg teritoriul României, din secolul al XIX-lea pânã în anii '70 ai secolului trecut (în jur de 7.500 de fotografii ºi peste 2.000 de negative).   

● Arhiva multimedia este compusã din sute de discuri ºi CDuri muzicale, precum ºi din înregistrãrile video a circa 60 de spectacole de teatru realizate în ultimele douã decenii.

● Colecþia de manuscrise cuprinde documente ale unor istorici ºi critici de artã (G. Oprescu, Mircea Popescu, Eleonora Costescu, Vilhelm Beneº, Maria Golescu, ªtefan Balº, Paul Petrescu, Roswith Capesius), arhiva personalã a lui Victor Brãtulescu (membru al Comisiei monumentelor istorice în perioada interbelicã), microfilme cu manuscrise muzicale.