Constantin Ciobanu

Constantin I. Ciobanu, cercetãtor ºtiinþific gr. I, este membru al Sectorului Arte vizuale ºi arhitecturã - perioada medievalã și premodernã din anul 2008. Din 4 iulie 2014 conduce acest sector, iar din ianuarie 2018 este secretar științific al Institutului - funcție al cãrei interimat îl asigurase timp de peste un an. Anterior a lucrat la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova. Absolvent al Universitãþii de Stat Mihail V. Lomonosov din Moscova (Facultatea de Istorie, Catedra de Istoria Artelor, 1984), a obþinut în 1993 la aceeaºi instituþie titlul de doctor în istoria artelor, cu teza Atribuirea ºi datarea picturilor murale din biserica Adormirea Maicii Domnului de la Cãuºeni (conducãtor ºtiinþific dr. Matus I. Livºiþ). Este doctor habilitat în arte vizuale (teza: Sursele literare ale programelor iconografice din pictura muralã medievalã moldavã, Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova, 2005).   

Contact
- e-mail: constantini_ciobanu@yahoo.com; - corespondenþã: IIA G. Oprescu, Calea Victoriei 196, sector 1, Bucureºti, CP 010098
 

Invitaþie la lecturã


AFILIERI PROFESIONALE

Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din Republica Moldova

MEMBRU ÎN COLEGII DE REDACÞIE

revista ARTA. Arte Vizuale, Institutul patrimoniului cultural - Centrul Studiul Artelor, Academia de ªtiinþe a Moldovei, Chiºinãu
 revista Sud-Est cultural, Chiºinãu

PROIECTE ªI GRANTURI

- Director al proiectului Text ºi imagine în pictura româneascã din secolul al XVI-lea (2011-2014), Programul IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie;
Site-ul Patrimoniul istorico-cultural al Republicii Moldova elaborat în conformitate cu Hotãrârea Consiliului Suprem pentru ªtiinþã ºi Dezvoltare tehnologicã al Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova, nr.149 din 08 decembrie 2005, parte componentã a Programului 410 00 Cercetarea ºi promovarea patrimoniului istoric, cultural ºi spiritual al Moldovei in contextul european (în colaborare cu membrii sectorului Arte vizuale al Institutului Patrimoniului Cultural al AªM); 
- Grantul Biroului regional UNESCO din Moscova pentru elaborarea CD-ului Colecþii de artã din muzeele Republicii Moldova (în colaborare cu M. Dumitraºco, T. Stavilã, I. Foca, D. Foca, 2006-2007); 
- Grantul Fundaþiei Soros - Moldova pentru elaborarea site-ului web Monument.md, realizat de Sectorul Arte vizuale al Institutului Patrimoniului Cultural (C. Ciobanu, T. Nesterov, T. Stavilã) în colaborare cu Asociaþia Museion ºi Compania Neonet, 2002-2005; 

- Grantul Agenþiei Internaþionale a Francofoniei pentru editarea albumului Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (în colaborare cu Ed. Museum, Ed. ARC, T. Stavilã ºi T. Diaconescu, 1998-1999);

Bursa Institutului Internaþional UNESCO de Planificare a Educaþiei (Paris, 1995).

ACTIVITATE DIDACTICÃ

- Conferenþiar ºi cercetãtor ºtiinþific superior în Republica Moldova, conducãtor ºtiinþific a douã teze de doctorat susþinute la Chiºinãu (M. ªlapac, 1998, ºi A. Marian, 2005);

Cursul Fresca medievalã în Sud-Estul Europei la masteratul Facultãþii de Istorie a Universitãþii de Stat din Chiºinãu, Republica Moldova (2003-2007);

Cursul Curente ºi tendinþe în arta modernã ºi contemporanã la masteratul Facultãþii Arte Plastice a Universitãþii Pedagogice de Stat Ion Creangã din Chiºinãu (2006-2008);

Cursuri de Istoria artelor plastice din diverse perioade la Facultatea Arte Plastice a Academiei de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice a Republicii Moldova (Chiºinãu, 2005-2008).


CÃRÞI ȘI ALBUME 
Text și imagine în pictura româneascã din secolul al XVI-lea: o abordare structural-semioticã, Oscar Print, București, 2021, 224 p., cu un rezumat în limba francezã; ISBN: 978-973-668-562-0
Muzeul Național de Artã al Moldovei. Colecția Picturã Naționalã / National Art Museum of Moldova. National Painting Collection, album în ediție bilingvã (românã-englezã), Muzeul Național de Artã al Moldovei, Chișinãu, 2014, 200 p. + 165 il. 
Stihia profeticului. Sursele literare ale imaginii Asediul Constantinopolului ºi ale profeþiilor Înþelepþilor Antichitãþii din pictura muralã medievalã moldavã. Monografie cu rezumate în limbile englezã ºi rusã, Chiºinãu, Ed. Business-Elita, 2007, 416 p. cu 147 il.

Mihail Petric (monografie-album în limbile românã, rusã ºi englezã), Chiºinãu, Ed. ARC, 2007, 146 p. cu il. 

Andrei Sârbu (monografie-album din seria Maeºtri basarabeni din secolul XX), Chiºinãu, Ed. ARC, 2005, 96 p. cu il.

Valentina Rusu-Ciobanu (monografie-album din seria Maeºtri basarabeni din secolul XX), Chiºinãu, Ed. ARC, 2003, 136 p. cu il.

Icoane vechi din colecþii basarabene (în colaborare cu T. Stavilã), monografie-catalog în limbile românã ºi englezã, Chiºinãu, Ed. ARC, 2000, 212 p. + il.
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (în colaborare cu T. Stavilã, T. Diaconescu), ediþie a Agenþiei Internaþionale a Francofoniei (în limbile românã, francezã ºi englezã), Chiºinãu, Ed. ARC ºi Ed. Museum, 1999, 274 p. + il.
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cãuºeni (monografie ilustratã cu  rezumat în limba francezã), Chiºinãu, Ed. ªtiinþa, 1997, 162 p. + il.

 
 

CAPITOLE ÎN VOLUME COLECTIVE
Artele plastice. Istorie ºi actualitate în cap. Ramurile de bazã ale culturii (text în limbile românã ºi englezã), vol.
Politica culturalã în Republica Moldova. Cultural policy in Republic of Moldova, Chiºinãu, ediþia Ministerului Culturii al Republicii Moldova, 2002, p. 37-41 163- 167.

Cap. Изобразительное искусство Республики Молдова (în colaborare cu L. Toma, R. Aculov ºi C. Spânu), în vol. Искусство наций, în Art of  Nations, Москва, Международная конференция союзов художников, 2002, p. 101-113.


STUDII ªI ARTICOLE (selecþie)

PARTICIPÃRI LA CONFERINÞE, SIMPOZIOANE ªI WORKSHOP-URI INTERNAÞIONALE (selecþie)

CATALOAGE EXPOZIÞIE

ÎNGRIJIRE EDIÞII
Restaurarea. Conservarea. Chezãºia pãstrãrii patrimoniului naþional. Introducerea ºi redacþia ºtiinþificã a catalogului. Ed. Ministerului Culturii al Republicii Moldova ºi al Muzeului Naþional de Arte Plastice, Chiºinãu, 2001, 204 p. + 200 fotografii.


PREMII

2006 - Premiul Uniunii Artiºtilor Plastici din Republica Moldova în domeniul criticii de artã

2002 - Premiul Naþional al Republicii Moldova pentru cartea Icoane vechi din colecþii basarabene (în colaborare cu Tudor Stavilã, ISBN: 9975-61-165-6)

2001 - Premiul pentru cea mai bunã carte româneascã apãrutã în afara graniþelor României, acordat de Asociaþia editorilor din România în cadrul Târgului Internaþional de Carte Bookarest pentru volumul Icoane vechi din colecþii basarabene

2001 - Premiul „Cartea Anului” acordat la Ediþia a X-a a Salonului Internaþional de Carte Româneasca din Iaºi pentru cartea Icoane vechi din colecþii basarabene