Manuela Cernat

Manuela Cernat este este profesor universitar ºi cercetãtor ºtiinþific gradul I. A absolvit Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” în 1968 (lucrare de licenþã: Jean-Luc Godard sau cinematograful contestãrii). În anul 1974 primeºte diploma de doctor în filologie la Universitatea din Bucureºti, cu teza Tema pãcii ºi a rãzboiului în filmul european. 1895-1970. Activitatea de cercetãtor a desfãºurat-o la Institutul de Istoria Artei, lucrând în cadrul Sectorului de Film de la înfiinþarea acestuia, în 1968. A condus Institutul în perioada 1983-1990. ªi-a început cariera universitarã în 1976, la Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” (actualmente UNATC), unde este în prezent Profesor Asociat, Conducãtor de doctorat ºi membrã de onoare a Senatului. A participat ca raportor sau moderator la peste 120 de congrese internaþionale ºi naþionale (Audiovizual, Culturã, Istorie, Educaþie). A fãcut parte din peste 150 de jurii internaþionale ºi naþionale de film ºi televiziune, îndeplinind deseori funcþia de preºedintã sau vicepreºedintã. A participat, în România ºi în strãinãtate, la conferinþe, mese rotunde, colocvii, prezentãri de premiere ºi spectacole, lansãri de carte,  vernisãri de expoziþii etc. A fost expert EURIMAGES.

Contact: - email: istartro@yahoo.com; - corespondenþã: Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei 196, sector 1, CP 010098, Bucureºti sau UNATC „I.L. Caragiale”, Strada Matei Voievod 75-77, Sector 2, Bucureºti, CP 021456

 

FUNCÞII DE CONDUCERE

Din 2013 – Membrã în Consiliul Uniunii Cineaștilor

Din 2012 – Membrã în Biroul Asociației Criticilor de Film

2007-2012: Prorector,  Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã  „I.L. Caragiale”

1992-2007: ªefã a Catedrei de Comunicare Audiovizualã, Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã  „I.L. Caragiale”

1997-2003: Director de Relaþii Publice, Agenþia de Publicitate D’ARCY Romania

1994-1995:  Redactor ªef, Studioul de Film al TVR

1994-1996: Director Artistic al Festivalului Internaþional al Tinerilor Realizatori de Film de la Costineºti (sub  patronajul Programului European Eureka Audiovizual)

1990: Redactor ªef fondator al revistei Film

1983-1990: Coordonator ªtiinþific al Institutului de Istoria Artei

1968-1979: Director al Catedrei de Istoria Filmului, Universitatea Cultural-ªtiinþificã Bucureºti

1966-1970: Animator al Cineclubului Casei de Culturã a Studenþilor din Bucureºti 

 

APARTENENÞÃ LA ORGANISME NAÞIONALE ªI INTERNAÞIONALE

Uniunea Scriitorilor din România

Uniunea Cineaºtilor din România

Asociaþia Profesioniºtilor de Televiziune din România (A.P.T.R.)

Asociaþia Ziariºtilor din România

Société Européenne de Culture (Veneþia) – Membrã a Biroului Executiv

Société Européenne de Culture (Bucureºti) – Secretar General  al  Centrului Român

S.E.E.C.S. – South Eastern European Cinema Schools – Preºedinte (2008-2013). Președinte Onorific (din 2013)

Fundaþia Românã pentru Cooperare cu Europa Centralã ºi de Est (Bucureºti)- Preºedintã

Fundaþia Europeanã ALFA (Budapesta) – Membru fondator ºi Membru al Consiliului de Administraþie

FIPRESCI - Federaþia Internaþionalã a Presei Cinematografice (München)

CIDALC – Comitetul Internaþional pentru Difuzarea Artelor ºi Literaturii prin Cinematograf (Paris)

Balkan Film Board (Atena) – Membrã a Biroului Executiv.

Comitetul Internaþional pentru Filmul de Scurt Metraj (Montréal).

Imamori Foundation (Tokyo)  - Consultant

Societatea de Cooperare Interbalcanicã a Femeilor (Salonic)

Societatea de Cooperare Interbalcanicã a Femeilor din România (Bucureºti) - Membrã în Comitetul Director

Societatea Ziariºtilor Hispanofoni (Bucureºti)

Societatea de Colaborare ªtiinþificã ºi Culturalã România - Spania (Bucureºti) – Vicepreºedintã

European Film College (Ebeltoft) – Membrã în Advisory Board


PROIECTE ªTIINÞIFICE ÎN DERULARE

Generaþia '70 în filmul românesc, în cadrul Programului Academiei Române Enciclopedia Artelor în România

 

ACTIVITATE DIDACTICÃ ÎN ROMÂNIA

Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L.Caragiale”:

1990 – prezent: Profesor Universitar, Ciclul Licenþã ºi ªcoala Doctoralã

1997 -  prezent: Conducãtor de Doctorat, specialitatea Cinematografie ºi Media

ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative (S.N.S.P.A.):

2009 – prezent: Profesor Asociat, Ciclul Master

Universitatea „Ovidius” Constanþa:

2003-2006: Profesor Asociat, Ciclul Licenþã.

2005 – Curs de perfecþionare pentru ziariºti în cadrul Centrului Cultural „Dobrogea”

Institutul de Istoria Artei al Academiei Române:

1992-1997: Conducãtor ªtiinþific de Doctorat

Universitatea Cultural-ªtiinþificã Bucureºti: 

1968-1979: Director al Catedrei de Istoria Filmului

 

ACTIVITATE DIDACTICÃ INTERNAÞIONALÃ

2013 - Master Class la Kultur Universitetsi din Istanbul: „Truth and lies of the documentary movies”

2011 - Master Class la Universitatea de Arte, Teatru ºi Muzicã din Chiºinãu: „Istoria filmului românesc”

2009 -  Master Class la Escuela Superior do Arte do Cinema din Porto (Portugalia): „The New Waves of the Romanian Cinema”; Master Class la Conservatorul din Drama (Grecia): „Minimalist Film Expression and Maximal Social Insight, recurent trend through the European Cinema History; Master Class la Universitatea din Yokohama, Facultatea de Arte: „113 years of Romanian Cinema”; Master Class la Universitatea din Tokyo: „Romanian traditions in film teaching – notorious alumni”.

1990-1991 - Profesor Asociat la Institutul de Film din Chiºinãu

1975 - Master Class la Universitatea din Ciudad de Mexico :„Raíces culturales del cine rumano”

 

CÃRÞI DE AUTOR


Jean Negulesco. Un român la Hollywood
, Ed. alo, Bucureºti, 2000.

Arms and the Film, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1983.

A Concise History of the Romanian Film, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1982.

Filmul ºi armele, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1976; ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, apare la aceeaºi editurã în 1983.

 

VOLUME EDITATE

Cinematograful românesc contemporan. 1949-1975, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1975; coordonarea volumului în colaborare cu Ion Cantacuzino.

 


STUDII ªI ARTICOLE ªTIINÞIFICE

 

ORGANIZARE EVENIMENTE, COLABORÃRI MEDIA, TRADUCERI

 

MISIUNI CULTURALE ÎN STRÃINÃTATE

2014: Președintã a Juriului Festivalului Internațional de Scurt Metraj de la Porto.

2008: Delegatã a I.C.R. pentru Retrospectiva Filmului Românesc organizatã de Museum of Modern Art din New York

2006: Delegatã a Institutului Cultural Român pentru Retrospectiva Nuovo Cinema Romeno organizatã de Cineteca Pasinetti, Veneþia.

2004: Delegatã a Institutului Cultural Român pentru Retrospectiva Refugiu si splendoare - 7 ecranizãri dupã 7 capodopere ale literaturii române, organizatã la Circulo de Bellas Artes, Madrid.

2003: Delegatã a Consiliului Naþional al Cinematografiei pentru Retrospectiva CINEROMIT, Le rêve de la Cinecittà roumaine : 1941–1946, Paris.

2002: Delegatã a Ministerului Culturii pentru Retrospectiva CINEROMIT, Il sogno  della Cinecittà romena: 1941–1946. Roma

 

PREMII, DECORAÞII, DISTINCÞII

2014 – Premiul Academic al Uniunii Cineaștilor, ’’pentru remarcabila contribuție în domeniul teoriei și istoriei filmului și pentru o carierã academicã de excepție în învãțãmântul vocațional universitar’’

2008 - Premiul „Ambasador cultural” - ENCI Trieste

2006 – Doctor Honoris Causa al Universitãþii Ovidius, Constanþa

2005 - Cavaler al Ordinului Republicii Italiene „Stella della Solidarietà Italiana”

2003 - Diplomã a Curþii Imperiale din Japonia

2003 - Comandor al Ordinului „Meritul Cultural”

2000 - Premiul „Women of the Year 2000”  al Revistei Privirea

1996 - Diplomã a Grupului de Presã al Ministerului Apãrãrii Naþionale

1995 - Diplomã a Uniunii Cineaºtilor

1978 - Premiul pentru Criticã al Asociaþiei Cineaºtilor din România