Proiecte de cercetare naþionale


Proiecte complexe realizate în consorþii CDI

Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național – IDArt (2018-2020)

 

Program IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie

„Sfântul din Montparnasse” de la document la mit: o sutã de ani de exegezã brâncuºianã (2011-2014)
Text ºi imagine în pictura româneascã din secolul al XVI-lea (2011-2014) 

  

PNCDI – Program CERES

Studiu asupra simbolurilor fundamentale de comunicare vizualã (2003-2005)

Punerea în valoare ºi protejarea patrimoniului cultural din judeþul Dâmboviþa cu ajutorul noilor tehnologii ale informãrii ºi comunicãrii (2003-2005)

Efectul Marin Preda în arta româneascã (2003-2005)

Ansamblul rupestru de la Basarabi. Aplicarea unor mãsuri de urgenþã în vederea protejãrii ºi punerii în valoare a monumentului (2005-2006)

Program CEEX

ProRESTAURO. Reþeaua centrelor de excelenþã pentru tehnici avansate de restaurare - conservare - prezervare (2002-2005)
CyberMuzeu al Universitãþilor de Artã din România (2005-2007)
ReSITUS. Metode ºi tehnici avansate de conservare ºi reconstrucþie digitalã pentru patrimoniul cultural-istoric imobil (2006-2008)

Granturi ale Academiei Române

Marina Sabados: Arta iconostasului moldovenesc între tradiþia bizantinã ºi stilurile Europei Centrale ºi de Vest. Studiu de caz: zona Sucevei în secolele XVI-XVIII (2007-2008) 

Constanþa Costea: Mari teme ale picturii exterioare din Moldova vãzute de aproape: Toþi Sfinþii ºi Arborele lui Ieseu (2007-2008)